Ustawa o ochronie danych osobowych w Firmie JONIEC®

2018-05-25

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO)

„Z dniem 25 maja 2018 roku do krajowego porządku prawnego wchodzi w życie ze skutkiem bezpośredniego stosowania rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazwa RODO).

Z uwagi na powyższe firma Mieczysław Joniec FPUH JONIEC  informuje Państwa, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Mieczysław Joniec FPUH JONIEC, 34-650 Tymbark 109, NIP 7371000914 (dalej: „JONIEC”),
  2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres określony powyżej w pkt.1, albo drogą poczty elektronicznej kierowanej na adres: joniec@joniec.pl;
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;
  4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez „JONIEC”. polegają na wykonywaniu zobowiązań wynikających z zawartych umów i kontraktów, jak również oferowaniu klientom sprzedaży produktów i usług;
  5. Państwa dane osobowe przetwarzane są ręcznie oraz automatycznie, zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Danych Osobowych JONIEC;
  6. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe bez uzyskania zgody w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła ogólnodostępne tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) czy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG);
  7. Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;
  8. Państwa dane nie będą przekazywane żadnym organizacjom i instytucjom międzynarodowym;
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,

- żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych,

- żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych,

- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, które nie czyni bezskutecznym lub bezprawnych przetwarzania tych danych przed cofnięciem zgody,

- przenoszenia Państwa danych osobowych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Z powyższych praw można skorzystać w sposób określony powyżej w pkt. 1 i 2”.

Przeczytaj również:

Red Bull Erzbergrodeo wróciło, wraca też Emil Juszczak #321

Po dwóch latach przerwy odbyła się kolejna edycja Red Bull Erzbergrodeo, która jest świętym Graalem dla motocyklistów hard enduro i odbywa się wokół góry Erzberg, działającej kopalni, która produkuje ...
28-06-2022

Zakończyła się IV edycja "100 miles of Beskid Wyspowy"

Przedstawiamy krótką foto-relację z imprezy....
09-05-2022

100 miles of Beskid Wyspowy

W dniach 30.04. - 01.05. b.r. zapraszamy biegaczy na zawody po ciekawych trasach Beskidu Wyspowego....
03-01-2022